Neidio i'r prif gynnwy

Economeg iechyd

Mae gan Cedar arbenigedd a phrofiad mewn economeg iechyd. Megan Dale yw ein Prif Economegydd Iechyd. Rydym wedi ein contractio gan NICE i feirniadu a diwygio gwerthusiadau economaidd a gyflwynwyd gan gwmnïau ar gyfer y Rhaglen Gwerthuso Technolegau Meddygol . Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â SCHE Canolfan Economeg Iechyd Abertawe sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Abertawe.

Prosiectau economaidd iechyd Cedar

 

OBS Cymru

Roedd OBS Cymru yn brosiect gwella ansawdd cenedlaethol tair blynedd a oedd â'r nod o safoni gofal a lleihau cyfraddau morbidrwydd a marwolaethau sy'n gysylltiedig â gwaedlif postpartum (PPH) ar draws holl leoliadau mamolaeth Cymru. Mae'r gwelliannau mewn gofal bellach wedi'u hymgorffori mewn unedau mamolaeth ledled Cymru. Cynhaliodd Cedar werthusiad economaidd gan ddefnyddio data a gasglwyd yn ystod y prosiect a ddangosodd arbedion cyson o ran defnyddio cynnyrch gwaed, defnyddio gofal hanfodol ac amser ymgynghorydd haematoleg. Ystyriodd y gwerthusiad effaith maint uned famolaeth a'r nifer sy'n manteisio ar yr ymyrraeth. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Dale, M., Bell, S., Scarr, C., Collis, R. James K Carolan-Rees G., Collins P. (2020) OBS Cymru: a health economic evaluation. Obstetric Anasesthetists Association Conference, P1. Ar gael oddi wrth: https://epostersonline.com/ooaa2020/authors . Cyrchwyd ym mis Chwefror 2021

Dale, M., Bell, S., Scarr, C., Collis, R. James K Carolan-Rees G., Collins P. (2020) OBS Cymru: a health economic evaluation. International Journal of Obstetric Anaesthesia. Vol 44, Supplement 1. S1-S62.  Ar gael yn https://www.obstetanesthesia.com/issue/S0959-289X(20)X0007-0 Cyrchwyd Chwefror 2021

 

Therapi ymbelydredd mewnol dethol

Comisiynodd GIG Lloegr werthusiad economaidd llawn o therapi ymbelydredd mewnol dethol ar gyfer trin metastasisau afu datblygedig.

White J., Dale M., Morgan H., Sewell B., Carolan-Rees G. (2017) Commissioning through Evaluation: Selective internal radiation therapy (SIRT).  Adroddiad a Gomisiynwyd gan NICE ar gyfer GIG Lloegr 2017. Ar gael yn: https://www.england.nhs.uk/publication/independent-evaluation-of-the-selective-internal-radiation-therapy-commissioning-through-evaluation-scheme/

 

Iechyd y geg mewn cartrefi gofal

Ar ran NICE, cynhaliodd Cedar werthusiad economaidd ar iechyd y geg mewn cartrefi gofal.

Cleves A, Jones M, Morgan H, Fitzsimmons D, Alam F. (2016) Economic report: Oral health for adults in care homes. Ar gael yn: https://www.nice.org.uk/guidance/ng48/evidence/evidence-review-cedar-economic-model-report-pdf-2548313106

 

Trosglwyddo - System Pixel Gweithredol Radiotherapi (TRAPS)

Cwblhaodd Cedar gymhariaeth cost economaidd iechyd o ddull newydd i fesur dos cleifion yn ystod radiotherapi, o'i gymharu â'r dewisiadau amgen presennol. Cynhyrchwyd model swyddogaethol i alluogi archwilio'r ddyfais mewn gwahanol lwybrau a lleoliadau. Ariannwyd Prosiect II-LA-0214-20004 gan yr NIHR fel rhan o gynllun cyllido Dyfeisio ar gyfer Arloesi (I4I0. Mae trafodaethau bellach yn digwydd rhwng tîm y prosiect a dau gwmni masnachol i benderfynu a fydd yn ymarferol bwrw ymlaen i ddatblygu'r ddyfais. Mae tîm y prosiect wedi mynegi eu gwerthfawrogiad o'r model cymharu costau fel man cychwyn ar gyfer trafod yr agweddau ariannol.

 

Gwasanaeth Atal ac Ymyrraeth Briwiau Pwysau, De Orllewin (PUPIS)

Daeth prosiect PUPIS SW â phobl o wahanol arbenigeddau clinigol ynghyd ac arweiniodd at rannu syniadau ac adeiladu cysylltiadau newydd rhwng pobl. Fe wnaeth Cedar werthuso ac adrodd ar y Gwasanaeth Allgymorth Briwiau Pwysau yn Salisbury, a chymharu gwahanol fodelau o ddarparu offer.

Dale M., Cox-Martin B., Shaw P., Carolan-Rees G. (2014) Cost-effective non-surgical treatment of chronic pressure ulcers in the community. British Journal of Community Nursing, Vol. 19, Iss. Sup1, 07, pp S6 - S12

 

Clinig cleifion allanol hysterosgopi gweithredol (Gwobr Shine Sefydliad Iechyd)

Dan arweiniad Mr Richard Penketh (Obstetregydd a Gynaecolegydd Ymgynghorol) sefydlodd tîm Cardiff Shine glinig cleifion allanol hysterosgopi gweithredol ar gyfer trin ffibroidau croth a pholypau o dan anesthetig lleol gan ddefnyddio offer y gellir ei ailddefnyddio. Gwneir y weithdrefn hon yn gonfensiynol mewn theatrau llawfeddygol o dan anesthetig cyffredinol sy'n anghyfleus i gleifion, sydd â risgiau cysylltiedig, ac sydd â baich uchel o ran defnyddio adnoddau. Cynhaliodd Cedar gyfweliadau ffôn boddhad cleifion annibynnol, dadansoddiad o'r data clinigol, a gwerthusiad economaidd o'r clinig o'i gymharu â gofal safonol o dan anesthetig cyffredinol mewn theatrau.

Penketh R.J.A., Bruen E.M., White J., Griffiths A.N., Patwardhan A., Lindsay P., Hill S., Carolan-Rees G. (2014) Feasibility of resectoscopic operative hysteroscopy in a UK outpatient clinic using local anaesthetic and traditional reusable equipment, with patient experiences and comparative cost analysis. Journal of Minimally Invasive Gynaecology Sep-Oct;21(5):830-6.